Δεν είμαι σίγουρη για τον κίνδυνο

Παραπομπές
1.Φύλλο οδηγιών χρήσης ellaOne®
2.Wilcox AJ και συνεργάτες. BMJ 2000; 321: 1259-62.